අනුරාධපුර හිරේ කොරෝනා පොසිටිව් වූ අයෙකු හමුවී නැත - කටකතාවක් විතරයි - නාමල්

Saturday, March 21, 2020 0 Commentsඅනුරාධපුර සිර ගෙදර කොරෝනා ආසාදිතයෙකු හමුවූ බවට පැතිරෙන ආරංචිය කටකතාවක් පමණක් බවත්
  Read More>>