සා/පෙළ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම කල්යයි

Sunday, March 22, 2020 0 Comments


අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ මස තුළ නිකුත් කිරීමට නොහැකි බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

  Read More>>