බොරතෙල් මිල මොක වුණත් ඉන්ධන මිල තව අවුරුද්දක් යනතුරු වෙනස් නොකරන්න රජයේ තීරණයක්

Thursday, March 19, 2020 0 Comments


දැනට පවතින ඛණිජ තෙල් මිල ගණන් වෙනස් නොකොට වසරක කාලයක් සඳහා එම මිල ගණන් ස්ථාවරව පවත්වාගෙන යෑමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබේ.

  Read More>>