🔥 හෙට සිට 27 දක්වා රජයේ නිවාඩුව දිර්ඝ කරයි - බැංකු පැය 4යි

Thursday, March 19, 2020 0 Comments

12.40pm
හෙට (20) සිට දින 8 පුරා 27 වනදා දක්වා රජයේ නිවාඩු දින ලෙස නම් කර ඇති බව රජය මීට සුළු වේලාවකට පෙර දැනුම් දුන්නේය.
මෙම තීරණය පුද්ගලික අංශයටත් බලපැවැත්වෙනු ඇති බවත්
  Read More>>