කොරෝනා මඩින ජපන් බෙහෙත ඇවිගන් පළමු තොගය අඟහරුවාදා ලංකාවට

Sunday, March 29, 2020 0 Comments

කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරිම සඳහා ‘ඇවිගන්’ නැමැති ඖෂධයේ පෙති 5000ක් ජපානයෙන් මෙරටට පරිත්‍යාග
  Read More>>