වෛද්‍යවරුන් සහ හෙදියන් දාහත් දෙනෙකු ඉතාලියේ දී මියගිය ඡායාරූප වල ඇත්ත

Sunday, March 29, 2020 0 Comments


වෛද්‍යවරුන් සහ හෙදියන් දාහත් දෙනෙකු ඉතාලියේ දී මියගොස් ඇති බවට කරුණු සදහන් කරමින් වීදියක වැටී සිටින පුද්ගලයන්ගේ ඡායාරූපයක් සමාජ මාධ්‍ය කළඹමින් පවතී.

  Read More>>