පුහුණුවට තෝරාගත් රැකියාලාභී උපාධි/ඩිප්ලෝමාධාරීන් කොරෝනා මර්දන බලකායට

Sunday, March 29, 2020 0 Comments

කොරෝනා වයිරසය පාලන ක්‍රියාවලිය සඳහා රැකියා විරහිත අභ්‍යාසලාභී උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලවලට තාවකාලිකව අනුයුක්ත කිරීමට තීරණ කර ඇති බව රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්වදේශ කටයුතු පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය පවසයි.

  Read More>>