කොරෝනා ටෙස්ට් කරන ජපුර සරසවියේ වෛරසවේදීන්

Sunday, March 22, 2020 0 Comments


ඉන්දියාවට සහ සමහර බටහිර රටවලටත් වඩා කලින් #covid19 PCR test අප රටට හදුන්වාදුන් ජපුර සරසවියේ වෛරසවේදීන්.
ඇඳිරිනීතිය කාලය තුළදී පවා දිවා රෑ නොබලා Real time PCR පරීක්ෂාව සිදුකරමින් Corona රෝගීන් හඳුනා
  Read More>>