පොලිසියට නිරුවත පෙන්නා පළායන්න හැදූ තොටළඟ කත රිමාන්ඩ්

Friday, March 20, 2020 0 Comments

සුගිය දිනවල සමාජ ජාලා තුළ සංසරණය වූ වීඩියෝවකින් නිරුවතින් සිටින කාන්තාවක පාරේ ඇදගෙන යන අයුරුත් ඇයට වද දෙමින් හිංසනයට ලක්කරන අයුරුත් දිස් විය.
මෙම වීඩියෝව මගින් නිරූපිත දේ පිළිබඳ නිසි විස්තර ප්‍රසිද්ධ නොවූ නිසා මෙය එක් එක් අය විවිධ ලෙස අර්ථ ගන්වා තිබූ අතර කාන්තාවට පිරිසක් පහරදීම
  Read More>>