ඉස්ලාම් දේවස්ථානවල ජුම්මා යාඥාව නැවත දැනුම් දෙන තුරු නවත්වයි

Friday, March 20, 2020 0 Comments

දිවයිනේ සියලු ඉස්ලාම් දේවස්ථානවල සිකුරාදා ජුම්මා යාඥාව අද (20) සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු නොපැවැත්වෙන බව ජමියතුල් උලමා සංගමය පවසයි.
  Read More>>