අත් විතරක් නෙමේ ෆොන් එකත් විෂබීජ හරණය කරන්නලු

Tuesday, March 17, 2020 0 Comments

කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමේ පියවර අතර ජංගම සහ ස්ථාවර දුරකථන නිරන්තරයෙන් විෂබීජහරණය කර පිරිසුදුව තබා ගැනීම ද අතිශය වැදගත් බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.කරන ලද විමසීමකදී
  Read More>>