කොරෝනා දැයි සැක ලන්ඩන් සිට පැමිණි කතක් යාපනය මහරෝහලට

Wednesday, March 18, 2020 0 Comments

ලන්ඩන් නුවර සිට යාපනය කන්දර්මඩම් ප්‍රදේශයට පැමිණි යාපනයේ පදිංචි කාන්තාවක් කොරෝනා වයිරසය
  Read More>>