වෙන්නප්පුව,මාරවිල සහ නාත්තන්ඩිය පාළුයි - කුරුණෑගල යැවූ ජෝඩුවට වෛරස ආසාදනය වී නෑ

Tuesday, March 17, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට සැකකරමින් හලාවත මහා රෝහලට ඇතුළත් කර අනතුරුව කුරුණෑගල මහ රෝහලට මාරු කර යැවූ තරුණයාට සහ තරුණියට එම වෛරසය ආසාදනය වී නොමැති බව
  Read More>>