කොරෝනා පීසීආර් පරීක්ෂණය සඳහා කොන්දේසි සහිතව පුද්ගලික රෝහල් වලට අවසර දෙයි

Wednesday, March 18, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය වැළඳී ඇතිදැයි යන රසායන පරීක්ෂාව පිළිබඳ මින් ඉහත මෙරට පුද්ගලික අංශයේ
  Read More>>