රෝයල් තෝමියන් බිග් මැච් එකේ ටර්ෆ් ක්ලබ් ටෙන්ට් එකේ සිටි සියලු දෙනා නිරෝධායනයට එන්නලු

Wednesday, March 18, 2020 0 Comments

පසුගිය සති අන්තයේ පැවති රාජකීය ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලන්තර ක්‍රිකට් තරගය නැරඹීමට පැමිණි ශාන්ත
  Read More>>