ඇඳිරි නීතිය කඩ කළ 338 ක් අත්අඩංගුවට - හසුවූ අයුරු පොලිසිය පැහැදිලි කරයි

Sunday, March 22, 2020 0 Comments


මුළු දිවයිනටම  ඇඳිරි නීතිය පනවා තිබිය දි එය කඩ කළ පුද්ගලයන් 338 දෙනකු අද (22)
  Read More>>