ගාලු වරාය පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ විදේශිකයන් 18 ක් ස්වයං නි⁣රෝධායනයට

Sunday, March 22, 2020 0 Comments


විවිධ රටවලින් මෙරට සංචාරය කිරිම සදහා පැමිණි විදේශිකයින් 18 දෙනෙකු ගාලු වරාය පොලිස් බල
  Read More>>