නිරෝධායනය අවසන්වූ පළමු පිරිස 311 ක් යළි සිය නිවාස වෙත

Tuesday, March 24, 2020 0 Commentsවිදේශගතව සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සෞඛ්‍ය අංශවල හා ආරක්ෂක අංශවල අධීක්ෂණය යටතේ නිරෝධායනය වූ පළමු කණ්ඩායම අද (24) නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් පිටත්ව යෑමට සූදානම් විය.
  Read More>>