පොදු ජන පෙරමුණේ හා එජාපයේ නාම යෝජනා ලැයිස්තු - 2 කොටස

Thursday, March 19, 2020 0 Comments

මෙවර මැතිවරණය සඳහා දැනට නාමයෝජනා ඉදිරිපත් කර ඇති ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණේ හා එජාපයේ අපේක්ෂකයින්ගේ දිස්ත්‍රික් කිහිපයක නම් ලැයිස්තු දෙවැනි කොටස පහතින් පළවේ. පළමු කොටස ඊයේ පළ කළ අතර අනෙක් දිස්ත්‍රික්ක
  Read More>>