වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ මාර්තු 22 වාර්තාව - කොරෝනා සැක රෝගීන් 222 ක් රෝහල් වල

Sunday, March 22, 2020 0 Comments

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය දෛනිකව නිකුත් කරන කොරෝනා දත්ත වාර්තාව අනුව ආසාදිතයින් 78 ක් දැනට හඳුනාගෙන තිබෙන අතර
  Read More>>