කොරෝනා ආසාදිතයින් 80 දක්වා ඉහළට

Sunday, March 22, 2020 0 Comments

3.45pm
කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන අවසන් වරට සඳහන් වූ 77 ට තවත් 3 ක් එකතුවී අද (22) වන විට ආසාදිත මුළු එකතුව 80 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය දන්වා සිටී.මේ වනවිට රෝහල් ගතව 222 ක් වෛද්‍ය අධීක්ෂණයේ පසුවේ.