වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ මාර්තු 17 වාර්තාව - කොරෝනා සැක රෝගීන් 204 ක් රෝහල් වල

Tuesday, March 17, 2020 0 Comments

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය දෛනිකව නිකුත් කරන කොරෝනා දත්ත වාර්තාව අනුව දිවයින පුරා රෝහල් වල
  Read More>>