අසම්මත පෙම නිසා උපන් කිරිකැටියා පණ පිටින් වැසිකිලි වලට දැමූ මව

Wednesday, March 06, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News