අමල් පෙරේරා ඩුබායිහිදී හසුවීම ගැන කලාකරුවන් Facebook දැමූ දේවල්

Friday, February 08, 2019 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News