නිව්යොර්ක් ටයිම්ස් මහින්ද-චීන ගනුදෙනු විවාදෙදී රන්ජන් රාමනායක කළ සම්පූර්ණ කතාව

Thursday, July 19, 2018 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News