පාසල් විෂබීජ නාශක දියර මිලදී ගැනීමට දෙමාපියන්ගේ මුදල් එකතු කිරීමට සිදුවෙලාලු

Friday, August 14, 2020 0 Comments

පාසල්වලට අවශ්‍ය විෂබීජ නාශක දියර හෝ එම ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට මුදල් ලබා නොදීම හේතුවෙන් එම ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීමට දෙමාපියන්ගෙන් මුදල් එකතු කිරීමට සිදුව තිබෙන බව ලංකා ගුරු සංගමය සඳහන් කරයි.

  Read More>>