මාර්තු-අප්‍රේල්-මැයි විදුලි බිලට ගෙවූ වැඩිපුර මුදල ඊළඟ බිලෙන් අඩු කරනවලු

Friday, July 31, 2020 0 Comments


විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට පෙබරවාරි මාසයේ නිකුත් කළ බිල්පත හා සමාන ගාස්තු ඇතුළත් බිල්පතක් මාර්තු අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවල නිකුත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බැවින් එම මාසවලදී වැඩිපුර ගෙවා ඇති මුදල් ඊළග බිල්පතේ සිට අඩුකිරීමට පියවර ගන්නා බව
  Read More>>