දක්ෂිණ අධිවේගය මැදට පස්කන්දක් වැටේ- කොට්ඨාස 5 කට නායයම් අනතුරු ඇඟවීම්

Monday, July 20, 2020 0 Comments

ධික වර්ෂාව නිසා ස්වාභාවික හානි රැසක් ගතවූ පැය කිහිපය තුළ වාර්තා වී ඇත.
දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ඉමදුව සහ පින්නදූව අතර කොටසට පස් කණ්ඩියක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් කොළඹ දෙසට පැමි⁣ණෙන මංතීරුව තාවකාලිකව වසා දැමූ බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය නිවේදනය කර තිබේ. මේ හේතුවෙන්
  Read More>>