මාවුස්සාකැලේ ජලාශය හිඳී මතුවූ නටබුන්

Wednesday, May 13, 2020 0 Comments


මධ්‍යම කඳුකරයේ ජලවිදුලිබලාගාර පෝෂක ප්‍රදේශ වල පසුගිය කාලයේ වැසි අඩුවූ නිසා මාවුස්සාකැලේ
  Read More>>