ශ්‍රී ලංකාව තුළ රැඳී සිටින සංචාරකයන්ට ඇත්තටම කොරෝනා බලපෑ හැටි

Thursday, May 14, 2020 0 Comments

කොරෝනා සමයේ සංචාරකයින්ට කරුණාවෙන් සැලකූ රටක් හැටියට ශ්‍රී ලංකාව ගැන මේ දිනවල ප්‍රශංසාත්මක ප්‍රචාරණයන් සිදුවේ.
මෙම වසංගතයේ බලපෑම් එල්ල නොවුණි නම් මෙම කාලය වන විට මිරිස්ස වෙරළ තීරය සංචාරකයන්ගෙන් පිරී ඉතිරී යනු දැකගත හැකිය. දැන් මිරිස්ස අයත් වන මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ නවාතැන් ගැනීමට තිබෙන හෝටල් සියල්ලම පාහේ පාළුවට ගොස්ය. ඒවායේ කාර්යමණ්ඩලවලට නිවාඩු ලබා දී
  Read More>>