ලබන සතියේ කාර්යාල විවෘත කිරීමේදී පිළිපැදිමට උපදෙස් අත්පොත මෙතැනින්

Saturday, May 09, 2020 0 Comments

අගුලු දැමීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවේ සේවා ස්ථාන යළි ආරම්භ කිරීමේදී සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කටයුතු කළ යුතු ආකාරය ගැන මාර්ගෝපදේශන අත්පොතක් සෞඛ්‍ය අමාතයංශය නිකුත් කර ඇත.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News