ගිනි දැල්ලක් වැනි ආකාශ වස්තුවක් බ්‍රිතාන්‍ය අහසේ

Monday, May 11, 2020 0 Comments


අභිරහස් දැවෙන වස්තුවක් එක්සත් රාජධානියේ අහස තුළ විනාඩි 20 ක පමණ කාලයක් රැඳී තිබූ බවට මීට දින කිහිපයකට ඉහත සුවිශේෂී පුවතක් වාර්තා වී තිබේ.
  Read More>>