🔥 කළුතර පුත්තලම අවදානමින් ඉවතට - කොළඹ ගම්පහ දිගටම ඇඳිරි නීතිය

Sunday, May 10, 2020 0 Comments

මේ දක්වා අවදානම් කලාප ලෙස සැලකූ කොළඹ ගම්පහ කළුතර හා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්ක 4 න්  කළුතර හා පුත්තලම අවදානමින් ඉවත් කර තිබේ. එය අනුව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News