මියගිය දුව සමග වීආර් හරහා නැවත එක්වූ කොරියානු මව

Sunday, May 03, 2020 0 Comments


කොරියානු කාන්තාවක් වී.ආර් (Virtual Reality) හරහා තම මියගිය දියණිය සමඟ නැවත එක්වීමේ පුවතක් වාර්තා වී තිබේ. මෙම කොරියානු මවට ඇගේ 7 හැවිරිදි දරුවා අහිමි වී ඇති අතර, අතාත්වික යථාර්ථය
  Read More>>