පොළොන්නරුව අභයපුර ප්‍රදේශය යලි විවෘතයි

Thursday, May 07, 2020 0 Comments

මෙතෙක් හුදකලා ප්‍රදේශයක් ලෙස නම් කර තිබූ පොළොන්නරුව අභයපුර ප්‍රදේශය සංචරණ කටයුතු සඳහා සාමාන්‍ය පරිදි විවෘත කර තිබෙනවා.

  Read More>>