දවස් දෙකයි බලන්නෙ පහසුකම් දුන් නැතොත් අපි අයින් වෙනවා - සංවර්ධන නිලධාරීන්

Monday, May 04, 2020 0 Comments

කොරෝනා මර්දනයේ යෙදෙන රජයේ සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ දීමනා සහ පහසුකම් ලබාදීම නිසි පරිදි සිදුනොවන බවත් ඊට මැයි 06 දිනට පෙර පිළිගත හැකි විසඳුමක් නොලැබුණහොත් අතිරේක රාජකාරී වලින් ඉවත්වන බවත් පවසා සංවර්ධන නිලධාරී සේවා සංගමය නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.
  Read More>>