ලන්ඩන් ඉඳන් ගෙදර ආ අය හිටියට අපට කොළඹ ඉඳන් ගමට යන්න බෑ (බදාදා කාටූන්)

Wednesday, May 06, 2020 0 Comments


  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News