🔥 ආසාධිත 03 වාර්තා වීමත් සමග එකතුව 765 දක්වා ඉහළට

Tuesday, May 05, 2020 0 Comments

May05
10.35pm
රෝගින් 3 වාර්තාවිම නිසා ආසාදිතයින් එකතුව 765 දක්වා ඉහල ගොස් ඇත.
7.25pm
රෝගීන් 02 වාර්තා වීමත් සමඟ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 762 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අද දිනයේ රෝගීන් 11 කි.
7.25pm
රෝගීන් 05 වාර්තා වීමත් සමඟ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 760 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අද දිනයේ රෝගීන් 09 කි.
9.05am
රෝගීන් 04 වාර්තා වීමත් සමඟ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 755 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අද දිනයේ රෝගීන් 04 කි.
May04
11.30pm
රෝගීන් 19 වාර්තා වීමත් සමඟ ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 751 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. අද දිනයේ රෝගීන් 33 කි.
  Read More>>