ඇවිදින මංතීරු සහ යෝගා ව්‍යායාම් මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරීමට අවසර

Wednesday, May 13, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගතය ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමේ අරමුණින් වසා දමන ලද ඇවිදින මංතීරු සහ යෝග ව්‍යායාම් සිදුකරන මධ්‍යස්ථාන යලි විවෘත කිරිමට වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා විසින් සියලු පොලිස් ස්ථාන වෙත දැනුම් දීමක් සිදුකර තිබෙනවා. ඒ ජන ජීවිතය යථා තත්ත්වයට පත් කිරිමට කටයුතු සාපේක්ෂවයි.

  Read More>>