මනාප අංක නිකුත් කිරීම කොමිසම තාවකාලිකව කල් දැමේ

Wednesday, May 13, 2020 0 Comments

මහ මැතිවරණයට අදාළ මනාප අංක නිකුත් කිරීම ඊයේ දිනයේ සිදුකිරීමට නියමිතව තිබුණ ද එය තාවකාලිකව කල් දැමීමට මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

  Read More>>