මෙලනියා ට්‍රම්ප් ගෙන් කොරෝනා ගැන උපදේශන පණිවිඩ

Thursday, May 07, 2020 0 Comments

නව කොරෝනා වෛරසය තුළින් දරුණුම ප්‍රතිඵල අත්පත් කරගෙන සිටින්නේ ඇමෙරිකාවයි. ඇමරිකානු ජනපති ට්‍රම්ප් සිදු කරන විවිධ ප්‍රකාශ නිසා පවත් මැවීම් සිදුවේ. ඒ අතර වෙනදාමෙන් මෙලනියා සිටියේ නැත. සමහරු විමසන්නේ මෙලනියාට කුමක් සිදුවුනාද යන්නයි.
  Read More>>