රට සිට ආ අයට නිරෝධායන හෝටල්වල විවිධ ගාස්තු

Friday, May 15, 2020 0 Comments

සුගියදා විදේශයන්හි සිරවී සිටි ලාංකික පිරිස් ලංකාවට පැමිණි පසුව  දින 14 ක් නිරෝධායනයවී නිවෙස්වලට යායුතු බව රජය දන්වා තිබූ අතර මුලින්ම මෙම පිරිස් රජය නම් කළ කඳවුරු වලට පමණක් රැගෙන යන ලදි. ලන්ඩනයේ සිට මෙරටට යානයක් පැමිණි අවස්ථාවේ සිට නොමිලයේ කඳවුරුවලට හෝ තම අතින් වියදම් කර හෝටල්වල
  Read More>>