අවසානයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නම ඇමෙරිකානු පුරවැසි බව ඉවත් කළ ලැයිස්තුවට

Friday, May 08, 2020 0 Comments

මීට කලකට ඉහත ජනපතිවරණ සමයේ සුවිශේෂ මාතෘකාවක් වුයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නිල වශයෙන් ඇමරිකානු පුරවැසිභාවයෙන් ඉවත්වුණාද නැද්ද යන්නය. ඇමරිකාවේ පුරවැසිභාවය ඉවත්වූ අය ප්‍රකාශයට පත් කරන නිවේදන කිහිපයකම ඒ දිනවල ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නාමය ඇතුළත් නොවීම
  Read More>>