දකුණු ආසියානු රටවල කොරෝනා මරණ අනුපාතිකය අඩුවීම ගැන පරීක්ෂණ මගින් හෙළිවූ දේ

Wednesday, May 20, 2020 0 Comments

ටහිර රටවල කොරෝනා මරණ අනුපාතය සමඟ සසඳන කල දකුණු ආසියානු රටවල අඩු සෞඛ්‍ය පහසුකම් සහ අධික ජනගහනයක් යටතේ පවා අඩු කොරෝනා මරණ අනුපාතිකයක් වාර්තා වීමට හේතුව සොයා බලමින්
  Read More>>