එංගලන්තයේ අවිධිමත් කොරෝනා පරීක්ෂණ

Saturday, May 16, 2020 0 Comments


ලොව බොහෝ රටවල් මේ වනවිට තම එදිනෙදා කටයුතු පවත්වාගෙන යාමේදී සේවා ස්ථාන මෙන්ම පොදු ස්ථානවලට ජනතාව පැමිණෙන විට ඔවුන්ව කොවිඩ් 19 පරීක්ෂණයට යොමු කරයි. නමුත් එංගලන්තයේ
  Read More>>