මැයි මාසයේ පඩිය ආණ්ඩුවට පරිත්‍යාග කරන්නැයි රාජ්‍ය සේවකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක්

Wednesday, May 06, 2020 0 Comments

රටේ අයවැය පීඩනය ජනතාවගෙන් අවම කිරීමේ පියවරක් ලෙස රාජ්‍ය සේවකයින් ගේ මැයි මාසයේ
වැටුප හෝ ඉන් කොටසක් පරිත්‍යාග කරන ලෙස ජනාධිපති ලේකම් පී.බි. ජයසුන්දර ඉල්ලා තිබේ.
ඒ වෙනුවෙන් මැයි මාසය සඳහා හිමි සිය මාසික වැටුප වැන්දඹු සහ අනත්දරු දායකත්වය සඳහා
  Read More>>