කොරෝනා ආසාදනයවීම හා වායු දූෂණය අතර සම්බන්ධයක්

Tuesday, May 12, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගතය ලොව පුරා පැතිරීමත් සමග කර්මාන්ත ශාලාවල වැඩ නැවතිණි. වාහන ගමනාගමනය සීමා විය. අහිතකර වායු අංශු පරිසරයට නිකුත්වීම විශාල වශයෙන් අඩු විය. මේ හේතුවෙන්
විශාල නගරවල පැහැදිලි නිල් අහස්තලයක් දිස් වනු දැකිය හැකි විය.
හිමාල කඳු වැටිය ඉන්දියාවට , සිරීපාදය ලංකාවට කලකට පසු නොපෙනෙන තැන්වලටත් දර්ශනය වන්නට වූයේ
  Read More>>