මැයි මාසේ වැටුප් රජයට ගෙවන පෝරමය බොරුවක්

Friday, May 08, 2020 0 Comments

සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පැතිරෙන ආරංචියක් ලෙස රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයින්ගේ මැයි මාසේ වැටුප හෝ
  Read More>>