රිෂී කපූර්ගේ මතකය සිහි කැඳවන දියණිය රිද්දිමා

Thursday, May 21, 2020 0 Comments

පසුගියදා මියගිය ජනප්‍රිය බොලිවුඩ් නළු රිෂී කපූර්ගේ දියණිය රිද්දීමා කපූර්, අන්තර්ජාලයේ බෙදාගත් සිය පියාගේ ඡායාරූපයක් ගැන විස්තර පළව තිබේ.
රිද්දීමා කපූර්, රිෂි කපූර්, නීතු කපූර් සහ සමාරා නිල් පැහැති ඇඳුමින් සැරසී සිටින ඡායාරූපයක්
  Read More>>