සඳුදා බස් වලින් රාජකාරීයට ඒමට හැක්කේ අත්‍යවශ්‍ය රාජකාරී අයට පමණලු

Saturday, May 09, 2020 0 Comments

අනිද්දා (11) වනදා සිට රට සාමාන්‍ය අතට පත් කිරීමේ වැඩ කටයුතු ඇරඹුවද බස්නාහිර පළාතේ හා පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාත්මක වන ඇඳිරි නිතිය තිබියදී රාජකාරි කටයුතු වල යෙදීමේ වැඩපිළිවෙල තුල සාමාන්‍ය
  Read More>>